ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᓚᐅᕆᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᑉᐱᑦ? ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐅᕐᓴᐅᑎᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᓚᐅᕆᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ!

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑕᑯᓗᑭᑕᓲᖑᖕᖏᑐᒍᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᓄᓇᒦᓕᕋᑦᑕ. ᐊᑏ, ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᓘᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ!

ᓱᓇᐅᓈ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᕿᕐᖑᓯᔭᓚᐅᕐᓯᒪᕖᑦ? ᕿᕐᖑᓯᔭᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐆᒪᔫᑉ ᓱᑯᑦᓯᖓᓂᒃ. ᓈᒻᒪᓈᓚᖓᕈᓇᑦᓴᑐᑎᑦ?

ᑭᓇ ᓂᕆᒋᐊᕐᑐᖃᑎᖃᕈᒪᔪᖅ ᐅᕙᓐᓂᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓂᖀᑦ
ᓂᕿᒋᔭᐅᓲᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᒃ.

ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᖓᔪᒍᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ. ᓄᓇᑦᑎᓃᑦᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᒻᒥᔪᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᐅᒻᒥᔪᓂᒃ. ᓇᓪᓕᐊ ᑕᐅᑦᑐᖅ ᐱᐅᒋᔦᑦ?

ᔫᓯᐱ ᐊᐅᓚᓴᕐᑐᖅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᔫᓯᐱᓗ ᐊᑖᑕᖓᓗ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᓯᔫᒃ. ᓱᓇᓃᒃ ᑕᖁᐊᕐᓱᑎᒃ? ᐃᖃᓗᓚᖓᒍᓇᑦᓴᑑᒃ? ᐊᑐᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᖃᐅᔨᓚᖓᕗᑎᑦ!

ᕿᑐᕐᖓᕋᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑕᕐᕿᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑏᓯ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔪᖅ. ᑕᑯᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᓐᓄᓕᕐᒪᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᑕᑯᓚᖓᕚ? ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᕿᓂᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ.

ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᒥᖑᐊᕈᑎᓕᕆᔫᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᓈᕕᑦᓯᒍᑎᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᒥᑎᕐᓗᑎᓗ ᐊᕐᐸᓯᐊᓗᑦᓴᒍᑎᒃ ᓱᓚᖓᕙ? ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᒍᒪᒍᕕᑦ!

ᐊᓇᖃᐅᑎᑦᓴᔭᓗᐊᓗᒍᓇ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
1234
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᔫᐱ ᐊᕐᓀᑑᑉ ᐃᖕᖏᕈᓯᓕᐊᕕᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᑦᓱᓂ

ᓇᓄᐊᓗᐃᑦ ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
345
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᒃ ᐅᖄᔪᖅ ᓇᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓘᖁᔨᒍᑎᓂᒃ ᓇᓄᕐᒥᒃ ᑕᑯᑲᓪᓚᓴᕐᓂᕈᕕᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ