‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᕿᑐᕐᖓᕋᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑕᕐᕿᑦ?

ᑏᓯ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔪᖅ. ᑕᑯᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᓐᓄᓕᕐᒪᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᑕᑯᓚᖓᕚ? ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᕿᓂᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ.

ᐊᓪᓚᑎ ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎᓗ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ