‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᑭᓇ ᓂᕆᒋᐊᕐᑐᖃᑎᖃᕈᒪᔪᖅ ᐅᕙᓐᓂᒃ

ᑭᓇ ᓂᕆᒋᐊᕐᑐᖃᑎᖃᕈᒪᔪᖅ ᐅᕙᓐᓂᒃ

ᓂᕿᒋᔭᐅᓲᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᒃ.


ᐊᓪᓚᑎ: ᑖᒥ ᐃᓄᐊᕋᖅ

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᔨᐊᕐᒣᓐ ᐃᕐᓇᒃᑕᐅᔪᒃ

* ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᐅᕋᕐᑎᓗᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᑎᓪᓗᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᕗᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑕᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ