‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ

ᑕᑯᓗᑭᑕᓲᖑᖕᖏᑐᒍᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᓄᓇᒦᓕᕋᑦᑕ. ᐊᑏ, ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᓘᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ! ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ: -ᐊᕋᖅ/ᕋᖅ ᐊᑐᕐᑕᖅ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ, ᑐᑭᕐᕿ ᐱᓗᕐᑑᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᑐᕆᓐ ᑎᐊᓐᔅ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ