‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᒥᖑᐊᕈᑎᓕᕆᔫᒃ

ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᓈᕕᑦᓯᒍᑎᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᒥᑎᕐᓗᑎᓗ ᐊᕐᐸᓯᐊᓗᑦᓴᒍᑎᒃ ᓱᓚᖓᕙ? ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᒍᒪᒍᕕᑦ!

Author and illustrator: Priya Kuriyan

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ