‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᓚᐅᕆᑦ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᑉᐱᑦ? ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐅᕐᓴᐅᑎᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᓚᐅᕆᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ!

ᐊᓪᓚᑎ: ᐅᑦᑐᕿ ᑭᐊᕆᐅ
ᐊᑦᔨᖑᐊᖏᑦ WikiHow-ᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ