‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᖓᔪᒍᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ. ᓄᓇᑦᑎᓃᑦᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᒻᒥᔪᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᐅᒻᒥᔪᓂᒃ. ᓇᓪᓕᐊ ᑕᐅᑦᑐᖅ ᐱᐅᒋᔦᑦ?

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ