‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᔫᓯᐱ ᐊᐅᓚᓴᕐᑐᖅ

ᔫᓯᐱᓗ ᐊᑖᑕᖓᓗ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᓯᔫᒃ. ᓱᓇᓃᒃ ᑕᖁᐊᕐᓱᑎᒃ? ᐃᖃᓗᓚᖓᒍᓇᑦᓴᑑᒃ? ᐊᑐᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᖃᐅᔨᓚᖓᕗᑎᑦ!

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᓴᐅᒥ ᑑᒪᓯ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ