Rock Paper Math

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐱᒋᐅᕐᑎᓴᓂᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᒃᑯᑦ 10 ᑎᑭᓪᓗᒍ

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓯᕗᒧᑦ ᐅᑎᒧᓪᓗ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᓯᕗᒧᑦᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᐅᑎᒧᑦᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᓂ.

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᐊᒻᒧᑦ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃᐊᒻᒧᑦᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᑐᓂᔭᐅᒪᔪᒥᒃᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓯᕗᒧᑦ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑖᓐᓇ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅ ᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.

ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒐ ᓇᓚᐅᒐᓱᓪᓗᒍ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖅ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ “ᐃᑭᓐᓂᓴᖅ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐅᓄᕐᓂᓴᖅ”

ᐊᐅᓚᔨᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ 10-ᓕᕈᓐᓇᑐᓂᒃ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᕿᔪᒐᕐᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᒃᑯᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ 10-ᓕᐅᕐᑐᓂᒃ.

ᑐᕌᕐᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
23456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᒪᑭᑦᑕᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᑕᐅᒍᓯᖅ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᓯᕐᓂᒃ

ᐴᒻ-ᐹᒻ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖅ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎ ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᐊᓪᓗᐃᑕᕐᓂᑯᑦ 2-ᓄᑦ

13-ᓕᒃ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᕿᔪᒐᓐᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓰᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᑦᓭᑦ ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᔦᓂᕐᒥᒃ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᓄᑖᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ!ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᐃᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᑦᓭᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓂᒥᒃ ᐊᔪᕆᓭᓗᑎᒃ, ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᑐᑭᖃᓚᑦᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓕᕆᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓂᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ