‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᑐᕌᕐᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ

ᑖᓐᓇ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᕈᓯᓕᒫᓄᑦ – ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᖅ, ᐲᔦᓂᖅ, -ᓈᕐᑎᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᒍᑐᐃᓂᖅ.

  • ᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᖕᖑᐊᑐᐃᑦ
  • 3 ᒪᑭᑦᑌᑦ
  • ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᐅᑎ

1. ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᓕᐅᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᓪᓗ  ᐊᓪᓚᓗᑎᒃ 1 – 10 ᑎᕆᕐᖁᖏᓐᓄᑦ.

2. ᐱᒋᐊᖕᖓᓗᓂ 1-ᒥᒃ, ᐱᖕᖑᐊᑎ ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᒪᑭᑦᓯᓗᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᒪᑭᑦᑕᓂᒃ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ 1-ᒧᑦ ᑐᑭᖃᓚᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓗᓂ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᑐᑦ, ᒪᑭᑦᑌᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᒋᐊᓖᑦ.

3. ᐱᖕᖑᐊᑎ ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᐲᕐᓯᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᓕᐊᕕᓂᖓᑕ 1-ᓕᖓᓂᒃ ᑌᒪ ᑐᑭᓕᐅᕆᒐᓱᐊᓯᒻᒥᓗᓂ 2-ᓕᒻᒥᒃ, ᒪᑭᑦᑕᓂᒃ ᒪᑭᑦᓯᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓀᓗᓂ; ᑌᒪ 3, ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ. ᐱᖕᖑᐊᓂᖓ ᓈᑦᑐᖅ ᑐᑭᓕᐅᕈᓐᓇᖏᐅᒪᓕᕈᓂ. ᐱᖕᖑᐊᑎ ᑐᖓᓕᐊ ᐱᖕᖑᐊᓯᓂᐊᕐᒪᑦ 1-ᓕᒻᒥᒃ.

  • ᐱᖕᖑᐊᕆᐊᖃᓕᕐᑐᖅ ᐱᖕᖑᐊᑎ 2 ᒪᑭᑦᓯᕋᓱᐊᕐᓗᓂ #1-ᓕᒻᒥᒃ.
  • ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᐱᖕᖑᐊᑐᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓕᒫᓂᒃ ᒪᑭᑦᓯᔪᖅ ᒪᓕᑦᑕᕇᑦᑐᓂᒃ ᓵᓚᖃᓚᖓᔪᖅ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ