‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᐊᒻᒧᑦ

ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃᐊᒻᒧᑦᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᑐᓂᔭᐅᒪᔪᒥᒃᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.

  • ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ: ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑭᓯᒋᐅᕐᓴᐅᑎᒋᓗᒋᑦ – ᐅᖕᖑᐊᑦ, ᑯᒃᑭᓕᖏᐅᑎ, ᐅᔭᕃᑦ, ᖃᔪᑦᓴᔦᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
  1. ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ: ᑲᑎᓕᒫᕐᓱᒋᑦ 9-ᓂᒃ ᖃᔪᑦᓴᔭᖃᕐᖁᖓ. ᖃᑦᓯᐅᔪᕆᔭᑎᑦ ᒪᑑᑉ ᓴᓂᕌᓃᑦᑐᑦ?
  1. ᑕᑯᓐᓇᑎᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᑭᓯᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᐊᒻᒧᑦ: ᐊᒡᒉᑦ ᐃᕿᖕᖓᑎᓪᓗᒍ, ᑌᒪ ᑭᓯᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒧᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᕐᐱᑦ (6) ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᐱᖓᓱᑦ ᓄᐃᑕᔪᑦ ᐃᓄᒉᑦ, 3-ᓂᒃ ᖃᔪᑦᓴᔭᓕᒃ ᒪᑑᑉ ᓴᓂᕌᓂ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ