‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓯᕗᒧᑦ

ᑖᓐᓇ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅ ᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.

  • ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑭᓯᒋᐅᕐᓴᐅᑎᒋᓗᒋᑦ (ᐅᖕᖑᐊᑦ, ᑯᒃᑭᓕᖏᐅᑏᑦ, ᐅᔭᕃᑦ, ᖃᔪᑦᓴᔦᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ).

1. ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓄᐃᑎᓗᒋᑦ ᑌᒪ ᖃᑦᓯᐅᒪᖔᑕ ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ.

2. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᔨᕐᓗᒋᑦ ᑌᒪ ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ: “ᖃᑦᓯᐅᕚᑦ ᐃᔨᕐᓯᒪᔪᑦ?”

3. ᑕᑯᓐᓇᑎᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᑭᓯᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᓯᕗᒧᑦ: ᐊᒡᒉᑦ ᒪᑐᒪᑎᓚᐅᑲᓪᓗᒍ, ᑌᒪ ᑭᓯᓪᓗᑎᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ