‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓯᕗᒧᑦ ᐅᑎᒧᓪᓗ

ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᓯᕗᒧᑦᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᐅᑎᒧᑦᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᓂ.

ᕿᑐᕐᙰᑦ ᓵᖕᖓᓗᒍ ᑌᒪ ᓯᕗᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᑎᓗᒍ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᑕᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᑎᓗᒍ 1-ᓗ 10-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑐᒥᒃ. ᐊᒡᒑᑭᒃ ᐸᑎᑦᑎᒍᕕᒃᑭᒃ, ᑭᓯᑦᑕᒥᓂᒃ ᓄᕐᖃᓗᓂ, ᒥᓯᑦᑕᖑᐊᓚᐅᑲᓪᓗᓂ, ᑌᒪ ᓵᖕᖓᓯᒋᐊᓪᓚᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᒃ, ᐅᑎᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᓯᓗᓂ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᓄᕐᖃᕕᕆᑫᓐᓇᑕᒥᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᑎᓗᒍ. ᐊᒡᒑᑭᒃ ᐸᑎᒋᐊᓪᓚᕈᕕᒃᑭᒃ, ᒥᓯᑦᑕᕆᐊᓪᓚᓯᓪᓗᓂ ᑌᒪ, ᓵᓐᓄᑦ ᐅᑎᓯᒻᒥᓗᓂ, ᑭᓯᑦᓯᓯᒻᒥᓗᓂ ᓯᕗᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᓂ ᓄᕐᖃᕕᕆᑫᓐᓇᑕᒥᓂᒃ. ᐊᒡᒑᑭᒃ ᐸᑎᖃᑦᑕᓗᒋᒃ ᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑕᐅᕐᓰᖁᔨᓕᕈᕕᑦ ᐊᒥᓱᕕᓪᓗᑎᑦ ᐊᑑᑎᒍᓐᓇᑌᑦ.

ᑭᓯᑦᓯᒍᑏᑦ 10-ᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᑦ ᐃᓕᑦᑕᐅᓯᒪᓕᕐᐸᑕ, ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᓂᕈᐊᓯᒻᒥᓗᑎᑦ 20-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒧᑦ ᐊᑖᓄᓪᓗ. ᑭᓯᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᓄᕐᓯᕙᓪᓕᐊᑎᖃᑦᑕᓗᒋᑦ 10-ᓄᑦ ᐃᓕᑦᓯᒌᕐᐸᑕ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᓄᕐᖃᖁᔨᒍᕕᑦ, ᐱᖓᓱᕕᓪᓗᑎᑦ ᐊᒡᒑᑭᓐᓂᒃ ᐸᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ