ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᑕᒣᓕᖓᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖓᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᑕᒣᓕᖓᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒋᐊᕈᑎᒋᕈᓐᓇᑌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑎᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᑎᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓗ

ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐃᒋᑕᑦᓭᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐱᐅᔪᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒋᑦ

ᐃᓂᖓᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᑯᕕᒻᒦᑐᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᑭᖕᙰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᕐᑖᓘᑉ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖏᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᐆᒪᕗᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑏᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐊᕙᑕᐅᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓂ ᓄᐊᒍᓐᓇᓯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ