‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᑕᒣᓕᖓᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖓᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᑕᒣᓕᖓᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒋᐊᕈᑎᒋᕈᓐᓇᑌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑎᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᑎᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓗ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ