‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᐆᒪᕗᑦ

Nunavik Art Alive ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᕕᐅᕗᖅ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᐅᔪᓕᐊᕆᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᓂᑕᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ

* ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᐃᑭᓯᐊᓂ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ