‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᐊᕙᑕᐅᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᐅᑉ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᕕᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐅᐸᒐᑦᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓕᒍᕕᑦ ᓴᐳᑦᔨᔨᑦᓴᑎᑦ ᑐᑭᓯᒐᑦᓴᖃᕐᓱᓂᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᖏᓐᓂᓗ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ