‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓂᖅ

ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐱᐅᔪᓕᐅᕈᓯᐅᕗᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ 1960-ᒐᓛᒥ ᐱᒋᐊᓕᕐᓂᒪᑦ, ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐅᒃᑯᐃᓕᕐᓂᒪᑦ ᓱᓕ. ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᒪᕇᑦ ᓇᑎᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕙᓪᓗᓲᑦ, ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᔭᕋᕐᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦᓴᒥᒃ, ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐆᑦᑐᕋᖕᖑᐊᕈᓐᓇᓇᕐᑐᖅ ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᕋᓂ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐃᒋᑕᑦᓴᓂᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ.

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᒥ, ᐱᐅᓂᕐᐹᖅ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐴᕈᑕᓂᒃ ᐃᒋᓲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᒃ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ!

ᐃᓂᓯᒪᔪᑦ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᖅ

ᐱᔪᒥᑎᒋᐅᑎ

ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ, ᕿᒥᕐᕈᖄᕐᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓕᐅᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᐁᕕᒋᓗᒋᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑏᒃ. ᑕᑯᓐᓇᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᓇᓕᐅᕐᒪᖔᑕ, ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑦ, ᓴᓇᒻᒣᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᓰᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᐅᔪᓕᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᑌᒪ, ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᕿᓂᕐᓗᑎᑦ ᐊᕙᑎᓐᓃᑐᓂᒃ. ᐃᓪᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓯᒪᒍᓐᓇᑐᖅ ᓯᓚᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᒐᓛᑎᒍᑦ ᕿᓂᕐᓂᑯᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᕆᕋᔭᕐᑕᑎᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᖄᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕈᑎᑎᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ ᑌᒪ ᐃᓕᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᓗᑎᑦ. ᐃᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐱᐅᔪᓕᐅᕈᑎᕆᓂᐊᕐᑌᓂᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᖁᑎᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᔪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕐᓂᑯᑦ!

ᐃᓂᓯᒪᔪᑦ

ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᐊᑕᑎᑦ: ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎ, ᐴᒍᑌᑦ ᐃᒋᓲᑦ, ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ, ᑭᑦᔭᐅᑏᒃ/ᒪᑐᐃᓲᖅ ᓴᕕᒃ, ᒥᖑᐊᕈᑎ/ᓴᓗᒻᒪᓭᕈᑎ, ᒥᖑᐊᕈᑏᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦ, ᐅᓪᓛᕈᒥᑕᑦᓴᔦᑦ ᐃᑦᓯᕕᕕᓂᖏᑦ.

1 ᐃᒋᑕᑦᓴᕕᓂᕐᒥᒃ ᐃᑦᓯᕕᒻᒥᒃ ᑎᒍᓯᓗᑎᑦ (ᐅᓪᓛᕈᒥᑕᖃᐅᑎᒃ, ᖃᕐᖂᔭᖃᐅᑎᒃ,ᐊᓯᖏᓪᓗ.) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᖀᑦ ᒪᑐᕕᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒍ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦᑕᖓ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᒧᑦ. ᐃᑦᓯᕕᒻᒥᒃ ᐊᑐᕈᕕᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐱᑦ ᐊᕙᓗᖏᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᐃᓗ ᑭᑦᔭᓗᒋᑦ.ᒪᑐᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᒍᕕᑦ, ᐃᓄᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᑭᑦᔭᑕᐅᑎᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓃᑦ ᒪᑐᐃᓲᒧᑦ ᓴᕕᒻᒧᑦ.

2 ᒥᖑᐊᕈᑎᑦᑕᓯᓗᒍ ᐴᒍᑌᑦ ᐃᒋᓲᑦᓴᔭᖅ. ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒨᕐᓗᒍ ᐆᑦᑑᑏᑦ. ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓴᓗᒻᒪᓭᕈᑎᑦᓴᔭᒥᓘᓐᓃᑦ, ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᒥᑎᕐᓗᒍ ᐆᑦᑑᑎᑉᐱᑦ ᑮᓇᖓᓄᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᓕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ.

3 ᐆᑦᑑᑏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᑌᑦ ᐊᒥᓱᕕᓪᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᓄᑖᓂᒃ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ. ᐆᑦᑐᕆᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓗᑎᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᓐᓅᓘᓐᓃᑦ ᒥᖑᐊᕐᑕᕕᓃᓐᓄᓗ.

ᓂᕕᖕᖓᓚᖓᕓᑦ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑦ!

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᖅ

ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᐊᑕᑎᑦ: ᐊᓪᓚᐅᑎᒃ, ᒥᖑᐊᕈᑎ, ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎ, ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᒥᖑᐊᕈᑏᑦ, ᐃᒋᓲᑦ ᐴᒍᑌᑦ, ᓱᒃᑯᕇᒃᑯᑏᑦ ᐊᕿᓗᑌᑦ, ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ, ᑭᑦᔭᐅᑏᒃ.

1 ᓱᒃᑯᕇᒃᑯᑎᒥᒃ ᐊᕿᓗᑕᒥᒃ ᑎᒍᓯᓗᑎᑦ (ᑌᒣᑦᑐᒥᒃ ᓂᕿᖃᐅᑎᐅᓲᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖁᑎᑦ. ᓴᓗᒻᒪᓯᐊᕐᓗᒍ). ᑭᑦᔭᓗᒍ ᐊᕙᑖᓕᒫᖓ ᒪᓂᕋᕐᑑᓂᐊᕐᒪᑦ.

2 ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒍ ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐊᕆᑫᓐᓇᑌ ᓱᒃᑯᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᐊᕿᓗᑕᕐᒧᑦ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ (ᐊᕐᓱᕈᕈᓐᓀᓗᑎᑦ). ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᑫᓐᓇᑕᑉᐱᑦ ᖄᖓᒍᑦ ᐃᓂᓕᐅᕆᐊᓪᓚᓗᑎᑦ. ᓂᕈᑐᔫᑎᓗᒋᑦ ᑐᑭᒧᐊᕐᑐᓕᐊᑎᑦ ᐊᖏᔪᑦᓯᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᓯᐊᖁᓪᓗᒍ ᓱᓇᐅᓂᖓ.

3 ᑕᐅᑦᑐᒥᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᐴᒍᑕᒨᕐᓯᓗᑎᑦ ᐃᒋᓲᒧᑦ. ᒥᖑᐊᕈᑏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ, ᓱᒃᑯᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᐊᕿᓗᑕᕐᒧᑦ ᒥᖑᐊᓯᓗᑎᑦ ᖄᓕᒫᖓᓂᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᖃᑦᓯᐊᑎᓗᒍ (ᒥᖑᐊᕐᑌᓕᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᕕᕆᑫᓐᓇᑕᑎᑦ ᑐᑭᒧᐊᕐᑐᓕᐅᕐᓱᑎᑦ ᐊᓪᓚᐅᑏᓐᓄᑦ). ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒨᓯᓗᒍ ᒥᖑᐊᕕᕆᑫᓐᓇᑌᑦ ᐊᔭᑦᓯᐊᓗᒍ ᐊᕐᓱᕈᓪᓗᑎᑦ ᒥᖑᐊᕈᑎᓕᒫᖅ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒨᖁᓪᓗᒍ.

ᑌᒣᓘᕋᓕᓪᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑕᐅᑦᑐᓄᑦ. ᐋᕐᕿᕆᐊᖃᑦᑕᓗᒍᓗ ᐃᓱᐊᕆᔭᓐᓄᑦ.

ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓃᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᓗᒍ

ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒍ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᑉᐱᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᖓ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒧᑦ ᑐᕐᖁᓂᐊᕋᑦᑎᒍ ᑕᑯᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒍ.

  • Max. file size: 64 MB.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ