‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᒥᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᓲᑐᙯᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᓕᐅᕈᓯᖃᕐᓱᑎᒃ: ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᒥᖏᓐᓄᑦ, ᒥᑭᔪᖑᐊᓄᑦ ᓴᐅᓂᕐᓄᑦ ᑑᒑᔭᓄᓪᓗ, ᓄᐃᓚᑦᓴᔭᓂᓪᓗ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᓂᐅᕕᕐᕕᑖᕐᑐᕕᓂᐅᓕᕐᒥᒪᑦ ᑕᐅᕐᓰᕕᓐᓂᓗ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᐱᓕᐅᕈᓯᑖᐸᓕᐊᔪᕕᓃᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᑕᕐᕋᒨᕐᐸᓕᐊᓕᕐᓂᒪᑕ.

ᐅᕐᕕᐅᔦᑦ, ᓴᒃᑯᐃᑦ, ᑮᓇᐅᔦᑦ ᑭᑭᐊᑦ, ᕿᔪᐃᑦ, ᐊᕿᑦᑐᔦᑦ, ᑲᔫᔦᑦ ᑭᑭᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐸᙰᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᓕᐊᖏᓐᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐊᕆᔭᐅᑦᓱᑎᑦ ᐊᑎᒋᓐᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᓄᓪᓗ. ᐃᒐᓛᑦᓴᔦᑦ ᓴᐸᙰᑦ ᐱᓕᐅᕐᑕᐅᓲᕈᕐᑐᕕᓃᑦ 1685-ᒐᓛᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑎᒍᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒪᔪᑦ, ᐱᕕᑦᓴᐅᓱᑎᓪᓗ ᑰᒃᔪᐊᑉ ᑕᐅᕐᓰᕕᖓᓂ; ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐱᐅᒋᔭᐅᓕᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᓄᑦ.

ᐃᓕᓴᐱ ᐱᑕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᖓ, ᑰᑦᔪᐊᖅ
 ᓴᕝᕕᒍᑎᓕᐊᕕᓂᖅ ᐊᔮᓀᓕᑐᕐᒧᑦ 1979,
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ
McCord Museum

ᓴᐸᙰᑦ (ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑐᑦ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓗᑏᑦ (ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑐᑦ) (ᐃᒐᓛᖑᔦᑦ ᓴᐸᙰᑦ), ᒥᕐᓱᑏᑦ ᐱᐅᔪᓕᐅᓕᑐᐊᕋᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᓲᑦ ᐃᓱᒪᒥᑦᓱᑎᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᒐᓚᑦᓱᑎᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓱᑎᒃ ᐊᓐᓄᕌᒥᓂᒃ. ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᓱᑲᑦᑐᐊᓗᒻᒥᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᐅᓕᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕐᓱᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᑦᓴᒥᓂᒃ. ᑌᒣᑦᓱᒍ, ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᔪᕕᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖏᑎᒍᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕆᔭᐅᓕᕐᓱᓂ, ᖃᓪᓕᓂᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕝᕕᒍᑏᑦ ᐊᒪᐅᑎᒥ.

“ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᑐᒃᑰᓲᖑᕗᖓ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐸᖓᓕᕆᓕᑐᐊᕋᒪ ᐊᓕᐊᓱᓕᓲᖑᕗᖓ. ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᐸᐅᔮᓗᒃ ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓱᓂ ᐱᐅᔪᐸᐅᔮᓗᒻᒥᒃ. ᕿᒪᑦᓯᒍᑎᕐᔫᔮᕐᑐᖅ, ᐳᐃᒍᕈᑎᒋᓲᕋ ᐱᓀᓗᑕᒐᓚᒃᑲᓂᒃ. ᐃᓕᑦᓯᓕᐅᒥᑎᑦᓯᓲᖅ ᐊᑯᓂᐅᑦᓴᑌᓕᒪᓂᕐᒥᒃ.”

ᐋᓂ ᕿᑭ, ᑰᑦᔪᐊᖅ

ᐊᕙᑕᒃᑯᓂ ᐱᓯᒪᔪᖅ ᓯᐊᓐᓯᒃ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ, “ᓴᐸᖓᑐᙯᑦ ᑭᓪᓕᓂᐅᑉ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᖃᓂᑕᖓᓂ ᓇᓂᔭᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᑦ, ᑯᐯᓪᓗ ᓛᐸᑐᐊᓪᓗ ᓄᕗᒐᓛᖓᓂ, JcDe-1 ᑐᓂᑦᑕᓂᐊᕐᕖᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂ: ᓄᓀᖑᒥ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᐸᙰᑦ ᒫᓐᓇᖃᒻᒥᒃ ᐱᕐᖁᓯᑐᖃᕕᓂᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕗᑦ ᓄᓇᒋᔭᕕᓂᐅᑦᓱᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᖑᕚᖏᓐᓄᓗ, ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 2500-ᒐᓛᖑᓕᕐᑐᑦ 1950-ᒐᓚᒻᒧᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ.”

ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓲᖑᕗᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑎᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᐸᖓᓕᐅᕆᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᕋᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᒐᕐᓱᑎᒃ, ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᑭᖑᕚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᖁᓪᓗᒍ, ᐱᕐᖁᓯᑎᑐᑦ.

JcDe: ᓄᓀᖑᒃ, ᑐᓂᑦᑕᓂᐊᕐᕕᐅᑉ
ᐃᓂᖓ ᐊᕙᑕᖅ

ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓲᖑᕗᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑎᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᐸᖓᓕᐅᕆᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᕋᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᒐᕐᓱᑎᒃ, ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᖅ ᑭᖑᕚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᖁᓪᓗᒍ, ᐱᕐᖁᓯᑎᑐᑦ.

ᓴᕝᕕᒍᑎ: ᓴᕝᕕᒥᐅᑕᖅ ᓴᐸᓕᐊᕕᓂᖅ ᓴᕝᕕᒍᑎᖓ

ᑭᓂᕐᒥᐅᑌᑦ: ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐊᕕᓃᑦ ᐊᒪᐅᑎᒧᑦᒥᕐᓱᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑯᓯᑦᓯᐊᑦ ᐱᖁᑏᑦ: ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᐃᑦ

ᓇᑦᑐᕋᖅ : ᐁᕕᐅᑉ ᑑᒑᔭᑦᓴᔭᖓ ᐱᑑᓪᓛᑉ ᐊᑕᕈᑎᖓ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ