‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᖅ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ

ᖃᐅᔨᒋᐊᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᕚᑦᓴᓕᐅᕐᑏᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓃᑦᑐᓂᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᓄᐃᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ


ᐅᒥᐅᔭᖅ


ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ


ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ


ᐊᑯᓕᕕᒃ


ᐃᕗᔨᕕᒃ


ᓴᓪᓗᐃᑦ


ᑲᖏᕐᓱᔪᐊ ᖅ


ᑲᖏᕐᓱ


ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ


ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ