ᐸᐅᕐᙰᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.2
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓂᖀᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖁᑎᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᐸᐅᕐᙰᑦ ᖃᕆᐊᑉ ᐃᓗᐊᓂ

ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᕗᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐅᐱᕐᖔᖑᑎᓪᓗᒍ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᔪᖅ. ᐸᐅᕐᙰᑦ, ᑭᒍᑕᖏᓐᓀᑦ, ᑭᒻᒥᓀᓪᓗ ᐱᕈᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᓪᓗ ᒪᒪᕐᑐᐊᐱᐅᑦᓱᑎᒃ. ᓇᓪᓕᐊᓂᒃ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᓚᖓᔪᕆᔦᑦ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ