‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᕗᖓ

ᐅᐱᕐᖔᖑᑎᓪᓗᒍ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᔪᖅ. ᐸᐅᕐᙰᑦ, ᑭᒍᑕᖏᓐᓀᑦ, ᑭᒻᒥᓀᓪᓗ ᐱᕈᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᓪᓗ ᒪᒪᕐᑐᐊᐱᐅᑦᓱᑎᒃ. ᓇᓪᓕᐊᓂᒃ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᓚᖓᔪᕆᔦᑦ?

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ