‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐸᐅᕐᙰᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖅ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᕝᕕᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓲᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ, ᒫᓐᓇ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᒃᑯᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕐᐸᓕᐊᓯᔪᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᕕᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᖃᕆᐊᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᑎᒍᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖏᑎᒍᑦ. 

ᐅᓇ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖅ, ᐸᐅᕐᙰᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᑦᔪᑎᐅᔪᓂᒃ ᐸᐅᕐᖓᑐᕐᑎᓂᒃ, ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐱᕈᕆᐊᓪᓛᓂᕆᓲᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᒉᑦᑑᓂᖓᓂᒃ “ᐅᕐᐱᑖᓕᐅᒥᓂᖅ”.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ