ᓱᓇᐅᓈ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᕿᕐᖑᓯᔭᓚᐅᕐᓯᒪᕖᑦ? ᕿᕐᖑᓯᔭᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐆᒪᔫᑉ ᓱᑯᑦᓯᖓᓂᒃ. ᓈᒻᒪᓈᓚᖓᕈᓇᑦᓴᑐᑎᑦ?

ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᖓᔪᒍᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ. ᓄᓇᑦᑎᓃᑦᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᒻᒥᔪᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᐅᒻᒥᔪᓂᒃ. ᓇᓪᓕᐊ ᑕᐅᑦᑐᖅ ᐱᐅᒋᔦᑦ?

ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
234
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓕᐊᕕᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓃᑦᑐᐃᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓇᓂᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᕿᑐᕐᖓᕋᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑕᕐᕿᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑏᓯ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔪᖅ. ᑕᑯᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᓐᓄᓕᕐᒪᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᑕᑯᓚᖓᕚ? ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᕿᓂᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ