‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ

ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ

ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓕᐊᕕᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓃᑦᑐᐃᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓇᓂᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ.


ᐊᓪᓚᑎ: ᒥᐊᔨ ᑐᒃᑐ

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᓴᓚ ᐹᓪᓚᔮᑦ

ᐅᖃᐅᓯᖓ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ