ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑕᐅᑦᑐᓖᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑲᑎᑐᐊᕋᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᕈᓲᖑᒻᒪᖔᑕ?

ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᖓᔪᒍᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ. ᓄᓇᑦᑎᓃᑦᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᒻᒥᔪᑦ ᐱᐅᔪᐊᐱᐅᒻᒥᔪᓂᒃ. ᓇᓪᓕᐊ ᑕᐅᑦᑐᖅ ᐱᐅᒋᔦᑦ?

ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᑕᐅᑦᑐᓕᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
234
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓕᐊᕕᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓃᑦᑐᐃᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᓇᓂᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ