‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑕᐅᑦᑐᓖᑦ

ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑲᑎᑐᐊᕋᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᕈᓲᖑᒻᒪᖔᑕ?

ᐊᓪᓚᑎ: ᐅᑦᑐᕿ ᑭᐊᕆᐅ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ