ᖁᓪᓕᓴᔭᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᖅ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
1.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
This document was created for Culture teachers introducing soapstone carving with their students. It includes […]

ᐃᙯᓕᓴᓲᕈᕆᑦ Myg-ᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᙯᓕᓴᕐᕕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓯᐊᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑐᓴᓕᐊᕕᓃᑦ GetActive Myg and Gym program ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᑦ Réseau des Sports du Québec (RSEQ).

ᐃᖃᓗᑉᐱᐅᑉ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
1234
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐆᒪᔪᐃᑦᓂᖀᑦ
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᒃ ᐃᖃᓗᑉᐱᐅᑉ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᓕᒻᒥᐅᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖓ ᓇᑭ ᐱᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐃᒑᓕᕐᑐᓱᑎᑦ ᐃᓚᑎᓐᓄᑦ, ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᓱᑎᑦ, ᐃᓚᑎᓐᓂᒃ ᐁᑉᐸᖃᕐᓱᑎᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᒪᙯᕝᕕᒥᓪᓘᓃᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᖁᖅ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᖑᓗᓯ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓂᖅ ᐃᓘᓐᓀᓂ, ᑕᑯᓐᓇᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᐅᑎᒥ ᐸᕐᓀᓚᐅᑲᓪᓗᑎᒃ ᑌᒪ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᓯᓗᑎᒃ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐁᑦᑑᓯᐊᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂ ᐃᓕᑦᓯᕕᖃᕐᓱᓂ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᕝᕕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓅᒡᒍᓯᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᒥᐅᖑᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᑐᓄᑦ, ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓭᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᐅᑫᓐᓇᑐᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓱᓇᓕᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ, ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ, ᖃᓄᐃᓘᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑌᓕᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ