ᐃᙯᓕᓴᓲᕈᕆᑦ Myg-ᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᙯᓕᓴᕐᕕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓯᐊᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑐᓴᓕᐊᕕᓃᑦ GetActive Myg and Gym program ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᑦ Réseau des Sports du Québec (RSEQ).

ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᓕᒻᒥᐅᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖓ ᓇᑭ ᐱᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓂᖅ ᐃᓘᓐᓀᓂ, ᑕᑯᓐᓇᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᐅᑎᒥ ᐸᕐᓀᓚᐅᑲᓪᓗᑎᒃ ᑌᒪ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᓯᓗᑎᒃ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐁᑦᑑᓯᐊᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂ ᐃᓕᑦᓯᕕᖃᕐᓱᓂ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᕝᕕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓅᒡᒍᓯᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᒥᐅᖑᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᑐᓄᑦ, ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓭᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᐅᑫᓐᓇᑐᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓱᓇᓕᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ, ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ, ᖃᓄᐃᓘᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑌᓕᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᑐᑭᓯᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒉᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᑐᙯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐊᖕᖓᐅᑎ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᑐᑭᓯᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒉᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᑐᙯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇ: ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᖑᐊᓂᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇᐅᑉ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᖏᑦᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᖁᑎᖏᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᖑᐊᓂᒃ

ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᒍᓯᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ