‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᐃᙯᓕᓴᓲᕈᕆᑦ Myg-ᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᙯᓕᓴᕐᕕᒥ

ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓯᐊᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑐᓴᓕᐊᕕᓃᑦ GetActive Myg and Gym program ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᑦ Réseau des Sports du Québec (RSEQ).

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓭᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑕᓖᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓭᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋ ᓄᑭᖃᑦᓯᐊᒪᖔᑕ ᐃᙯᑦᑐᓯᐊᒍᒻᒪᖔᑕᓗ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕐᒪᑕ. RSEQ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᓄᑕᐅᓯᓕᕐᑎᕆᕐᖃᒦᑦ ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᖃᐅᑎᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᓕᓵᕐᑐᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᓪᓗ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ