ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ ᓴᐸᖓᓕᐅᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐊᓐᓄᕌᑦ
ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᒥᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᓲᑐᙯᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᓕᐅᕈᓯᖃᕐᓱᑎᒃ: ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᒥᖏᓐᓄᑦ, ᒥᑭᔪᖑᐊᓄᑦ ᓴᐅᓂᕐᓄᑦ ᑑᒑᔭᓄᓪᓗ, […]

ᓯᓚᓗᑦᓯᐅᑎᒃ ᐊᐅᐸᕐᑕᖅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐊᓐᓄᕌᑦ
ᓄᑖᕌᐱᒻᒥᒃ ᐱᑖᕐᑎᑕᐅᑐᐊᕋᕕᑦ ᐊᓕᐊᓱᓲᒍᕕᑦ? ᔮᓂ ᑌᒣᒻᒥᔪᖅ. ᓯᓚᓗᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᐱᑖᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᐊᓕᐊᑦᑐᒪᕆᐊᓘᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᖏᐅᒪᔪᖅ ᓯᓚᑦᓯᐊᕌᐱᐅᖃᑦᑕᓂᑯᖓᓄᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ