‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓯᓚᓗᑦᓯᐅᑎᒃ ᐊᐅᐸᕐᑕᖅ

ᓄᑖᕌᐱᒻᒥᒃ ᐱᑖᕐᑎᑕᐅᑐᐊᕋᕕᑦ ᐊᓕᐊᓱᓲᒍᕕᑦ? ᔮᓂ ᑌᒣᒻᒥᔪᖅ. ᓯᓚᓗᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᐱᑖᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᐊᓕᐊᑦᑐᒪᕆᐊᓘᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᖏᐅᒪᔪᖅ ᓯᓚᑦᓯᐊᕌᐱᐅᖃᑦᑕᓂᑯᖓᓄᑦ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᑭᕋᓐ ᑲᔅᑐᕆᐊ
ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᔦᓐᐋᑉ ᑕᒻᐸᒍᐊᓚ
ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐹᓅᔦᔨ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ