ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᖓ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖏᑦ ᓵᓕ ᐋᑕᒥᐅᑉ ᐃᖕᖏᕈᓯᖓᓂᒃ

ᐃᕐᕐᑲᓇᕐᑐᕐᑯᑏᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐄᕕ ᒫᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐃᖕᖏᕈᓯᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐆᒃᑑᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᕿᓚᐅᑦᔭᓂᖅ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᓴᑕᕐᑎᖏᓐᓂᑦ (ᕿᓚᐅᑦᔭᑎᖏᓐᓂᑦ)
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ