ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᖓ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖏᑦ ᓵᓕ ᐋᑕᒥᐅᑉ ᐃᖕᖏᕈᓯᖓᓂᒃ

ᐃᕐᕐᑲᓇᕐᑐᕐᑯᑏᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ
ᐄᕕ ᒫᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐃᖕᖏᕈᓯᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐆᒃᑑᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᐃᑦ ᐃᖕᖏᕈᓰᑦ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k123456
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᖕᖏᕈᓰᑦ ᓂᐱᓕᐊᕕᓃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᕐᓱᑎᒃ

ᕿᓚᐅᑦᔭᓂᖅ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᓴᑕᕐᑎᖏᓐᓂᑦ (ᕿᓚᐅᑦᔭᑎᖏᓐᓂᑦ)
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ