‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᐃᑦ ᐃᖕᖏᕈᓰᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᐃᑦ ᐃᖕᖏᕈᓰᑦ ᓂᐱᓕᐊᕆᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 1997-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ. ᑯᑭᑦᑕᐸᑦᑎᓗᒍ ᐅᓛᔫ ᐱᓗᕐᑑᑦ.

ᑕᕐᕋᓕᔮᓕᐊᕕᓃᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᔭᓪᓗᒋᑦ ᐃᖕᖏᕈᓯᐅᑉ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑦ ᑕᑯᑦᓴᕈᕐᓂᐊᒪᑕ.

ᓂᖏᐅᖃᓚᐅᕐᓂᖂᖅ ᑲᒥᕕᓂᕐᒥᐅᒥᒃ


ᒥᖒ ᓈᒧᖕᖓᓚᖓᕕᑦ?


ᐅᑲᓕᐊᐱᒎ ᑎᑭᓛᓕᕐᒪᑦ


ᖃᓄᐃᑦᑐᐃᑦ ᐱᕈᕐᑐᑯᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒫᕕᒌᑦ?


1-2-3 ᐃᖃᓪᓕᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖓ


ᐅᐱᕐᖓᓴᒃᑯᓕ ᐅᐱᕐᖓᓴᒃᑯᓕ


ᓄᓇᒃᑰᔫ ᐃᖏᕐᕋᕙᑦᑐᑦ


ᐳᐊᓯᒧᑦ ᐸᐃᖕᖑᐹᓕ


ᐃᑦᑑᓚᐃᑎ ᑑᓚᐃᑏ


ᐃᑉᐸᓵᓂ ᐅᕙᖓ


ᐸᐅᕐᓱᓂ ᖃᔭᕐᑐᕐᓲᓂ


ᐅᓪᓗᕆᐊᓛᑯᓗᒃ


ᓱᑲᓴᐃᓚᓴᒥᑦ


ᓇᓪᓕᑎᒌᓚᐅᕐᑕ ᒎᑎ ᓈᓪᓕᓂᐅᒻᒪᑦ


ᓯᑕᒪ ᓂᕆᔪᖅ


ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓯᓂᑦᑐᖅ


ᓯᐅᑎᐊᐱᒃᑭᑦ ᓂᕕᖓᒍᓐᓇᐸ?


ᐃᓇᓗᔭᕐᑐᓱᖓ


ᖃᑦᑕᐅᔭᑲᓪᓚᒥᑦ ᑎᒻᒥᔫᖃᕐᓗᖓ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ