ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᕿᓂᕐᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᓂᖅ
ᐱᖕᖑᐊᓂᒃᑯᑦ ᐃᒻᒥᓂᕿᑦᓱᓂ ᐃᓕᑦᓯᒍᓯᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᕐᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᕆᐅᕐᓴᐅᑎ.

ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᕿᓂᓇᓱᐊᕐᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᖃᑦᓯᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᑕᑯᒍᓐᓇᕿᑦ ᐃᓪᓗᐱᑦ ᓴᓂᐊᓂ ᓄᓇᓕᐅᓪᓘᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ