‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᕿᓂᓇᓱᐊᕐᓂᖅ

ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᕿᓂᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓪᓗᐱᑦ ᓴᓂᐊᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥᓘᓐᓃᑦ!

  1. ᓴᓇᒻᒣᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᐅᑉ ᐊᓪᓕᒋᐊᖓᓂ. ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᐃᓕᓯᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᓪᓚᕈᒪᒍᕕᒃᑭᑦ!
  2. ᓴᓇᒻᒣᑦ ᓴᓂᐊᓂ ᑌᔭᐅᒍᓯᖏᑦ ᐊᓪᓚᓗᒋᑦ.
  3. ᐃᓪᓗᓂ ᕿᓂᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᓪᓘᓃᑦ ᕿᓂᕐᓗᑎᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐊᑦᔨᐸᓱᓕᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ. 
  4. ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᓇᓂᔭᑎᑦ ᐊᓪᓚᓗᒋᑦ ᓴᓇᒻᒪᐅᑉ ᓴᓂᐊᓄᑦ.

ᐆᑦᑐᕋᐅᑎ: ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕕᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᓇᓂᒐᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᒻᒪᐅᔮᕐᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖕᖑᐊᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᖃᓐᓈᑎᑦ ᑭᓇ ᐅᒥᓲᓂᕐᐹᓂᒃ ᓇᓂᓯᒻᒪᖔᑦ ᐱᓕᐅᑎᓗᓯ.


ᓴᓇᒻᒣᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᕐᐸᐅᓲᑦ

ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᖅ
Circle

ᓯᒃᑭᑕᖅ
Square

ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓯᓈᓕᒃ
Triangle

ᓯᒃᑭᑕᑯᑖᒃ
Rectangle

ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᓯᓈᓕᒃ
Pentagon

ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᒃ ᓯᓈᓕᒃ
Hexagon

ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓂᒃ ᓯᓈᓕᒃ
Octagon

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ