ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᕗᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐅᐱᕐᖔᖑᑎᓪᓗᒍ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᒋᐊᓯᔪᖅ. ᐸᐅᕐᙰᑦ, ᑭᒍᑕᖏᓐᓀᑦ, ᑭᒻᒥᓀᓪᓗ ᐱᕈᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᓪᓗ ᒪᒪᕐᑐᐊᐱᐅᑦᓱᑎᒃ. ᓇᓪᓕᐊᓂᒃ ᕃᔭᓐ ᓄᓂᕙᓚᖓᔪᕆᔦᑦ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ