ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᕿᓂᓇᓱᐊᕐᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᖃᑦᓯᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓂᒃ ᑕᑯᒍᓐᓇᕿᑦ ᐃᓪᓗᐱᑦ ᓴᓂᐊᓂ ᓄᓇᓕᐅᓪᓘᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ?

ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐃᒑᓕᕐᑐᓱᑎᑦ ᐃᓚᑎᓐᓄᑦ, ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᓱᑎᑦ, ᐃᓚᑎᓐᓂᒃ ᐁᑉᐸᖃᕐᓱᑎᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᒪᙯᕝᕕᒥᓪᓘᓃᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᖁᖅ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᖑᓗᓯ.

ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑕᐅᑦᑐᓖᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑕᐅᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒻᒣᑦ ᑲᑎᑐᐊᕋᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᕈᓲᖑᒻᒪᖔᑕ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ