ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓱᓐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᖁᒍᑦ ᖁᕕᐊᓱᐊᓗᑕ!

ᓯᓂᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᙯᕐᓯᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᖁᒍᑦ ᓯᓂᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᑕᙯᕐᓯᓯᐊᕐᓂᑯᓪᓗ. ᒪᑯᐊ ᐆᑦᑐᕋᑦᓴᓯᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᐊᕆᓂᕐᐹᒋᔭᓐᓂᒃ ᓇᓂᓯᖁᓪᓗᑎᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ