ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑕᑯᓗᑭᑕᓲᖑᖕᖏᑐᒍᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᓄᓇᒦᓕᕋᑦᑕ. ᐊᑏ, ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᓘᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ!

ᕿᑐᕐᖓᕋᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑕᕐᕿᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑏᓯ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔪᖅ. ᑕᑯᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᓐᓄᓕᕐᒪᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᑕᑯᓚᖓᕚ? ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᕿᓂᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ