ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᓚᐅᕆᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᑉᐱᑦ? ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐅᕐᓴᐅᑎᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᓚᐅᕆᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ!

ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇ: ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᖑᐊᓂᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇᐅᑉ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᖏᑦᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᖁᑎᖏᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᖑᐊᓂᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ