‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇ: ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᖑᐊᓂᒃ

ᐃᓱᒪᓂᖅ, ᕿᓂᕐᓂᒃ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓂᖅ, ᐊᓪᓚᓂᖅ

ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᕚᖕᑰᕙᒥ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᕕᒻᒨᑐᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᑉ ᒪᓕᒐᓕᐊᕕᓂᖓ 2020-ᒥ

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᓱᕕᓀ ᐊᓲᒪᐅᑉ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓱᒪᒋᓚᐅᑲᓪᓗᒋᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᓯᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᑐᐃᓐᓇᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᐅᑉ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᓗᒋᑦ.

ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎ

ᐊᑦᔨᖑᐊᖅ ᑭᖕᖓᓂ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᖏᑦ
©ᒍᐃᓕᐊᒻ ᕆᑦᓯ

ᐃᓅᓕᕐᑐᕕᓂᖅ 1961-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓱᕕᓀ ᐅᓲᓇ ᑭᖕᖓᓂ ᐱᕈᕐᓴᓯᒪᔪᖅ, ᓄᓇᕘᒻᒥ. ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᒪᕆᐅᒻᒥᔪᓂᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖃᑦᑕᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᑭᖕᙰᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᓐᓇᑐᐃᓐᓇᓱᒋᑦ, ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᕕᓂᖅ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐅᕐᓴᓱᓂᓗ.

ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓪᓚᓂᖅ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᒥᒃ >>

ᓱᕕᓀ ᐊᓲᓇ ᐊᑐᓲᖅ ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ, ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ ᐃᒪᓕᒻᒥᒃ, ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᕿᔪᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᒪᓕᓐᓂᒃ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᓱᓂ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓂᑯᑦ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᑭᖕᙰᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᓂᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒥᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᕐᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᖑᐊᓕᐅᓲᖅ ᓱᓕᔪᖕᖑᐊᓕᐅᕐᓱᓂ. ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᔪᓕᐊᖏᑦ ᑐᖕᖓᕕᖃᓲᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᓕᔮᒦᑦᑐᓂᒃ. ᑌᒪᖕᖓᑲᓵᖅ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᑎᓲᖏᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓗᒋᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓗᒋᑦ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᓗᒋᑦ

ᑲᑎᓕᒫᕐᓱᒋᑦ (ᐃᓄᐃᑦ, ᐆᒪᔪᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑕᓯᐅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ), 2007-08
ᓄᕗᑯᑖᓕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᐅᑎᒧᑦ ᐃᒪᓕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᕿᔪᓕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒥ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖓ ᓇᒻᒥᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐄᑐᐊ ᔨ.
ᑯᐊᕇᓅᒧᑦ

ᐃᓱᒪᒋᑦᓱᒋᑦ ᓱᕕᓀ ᓱᓇᓱᐊᕐᑎᐅᓂᖓ, ᑲᑎᓕᒫᕐᓱᒋᑦ (ᐃᓄᐃᑦ, ᐆᒪᔪᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑕᓯᐅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ), ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᕐᕿᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᕿᑦ? ᖃᓄᖅ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᖏᑦ ᐊᑦᔨᒋᖕᖏᑕᖏᓪᓘᓃᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓐᓂᓗ ᐱᐅᔪᓕᐅᕐᑎᐅᑉ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖏᑦᑕ ᒥᑦᓵᒍᑦ?

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᕐᑕᑎᑦ.


ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᑭᕕᓐᓂᖓ ᑌᑖᓂᒃ, 2012
ᓄᕗᓕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᐅᑎᒧᑦ ᐃᒪᓕᒻᒧᑦ, ᐊᓪᓚᐅᑎᒧᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᕿᔪᓕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ
ᓇᒻᒥᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᒍᐃᓂᐯᒃ ᐱᐅᔪᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᑯᔭᑦᓴᑯᕕᒃ

ᑕᑯᓐᓇᓕᑐᐊᕋᕕᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥᒃ ᑌᑖᓂᒃᒥ ᑭᕕᔪᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᒪᓗᒍᓱᓐᓂᐸᐅᕕᑦ? ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒦᒃ? ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᐱᒧᑦ ᑲᑕᑦᑐᓂᒃ? ᑕᐅᑦᑐᖐᑦ? ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᐊᑎᖓᓂᒃ? ᓱᓇᒥᓪᓗ?

ᐊᓪᓚᓗᑎᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᔫᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᓐᓂᒃ ᐃᓗᓕᑦᑕᖏᓐᓂ ᐳᐃᒍᕈᓐᓇᖏᓐᑕᑎᓐᓂᒃ? ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᖃᓄᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕈᓐᓇᖃ ᐊᐅᐸᓗᑦᑕᖅ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓕᕆᔨᐅᑉ ᐅᒥᐊᖓ ᑕᑯᓐᓇᓱᒍ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᑭᕕᓕᕐᑑᑉ ᑌᑖᓂᒃᒥ?


ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖏᑦ, 2012
ᓄᕗᓕᒻᒧᑦ ᐊᓪᓚᐅᑎᒧᑦ ᐃᒪᓕᒻᒧᑦ, ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᕿᔪᓕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕈᑎᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖅ ᕿᕐᓂᑕᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᒫᑕ ᐴᓐᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓪ ᑯᕉᔅ

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖏᑦ, ᓱᕕᓀ ᐅᐊᕈᑦᔨᑐᐃᔪᕕᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᑦᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐆᒪᔪᒥᒃ, ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᓪᓗ ᑕᐅᑐᕐᖂᓇᕐᑐᒥᒃ ᐆᒪᔪᖕᖑᐊᓕᐅᕐᓱᓂ.

ᐃᓱᒪᓗᑎᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐆᒪᔫᓐᓂᒃ ᐃᓅᓰᓐᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᑦᔪᑎᓖᓐᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐃᓅᓯᑉᐱᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓅᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᐊᕈᑦᔨᑐᐃᖕᖑᐊᓴᕈᕕᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐆᒪᔫᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᖕᖑᑎᖕᖑᐊᓗᒍ ᐆᒪᔪᖅ, ᖃᓄᐃᓕᖓᒐᔭᕐᑐᖅ? ᓇᓂ ᓄᓇᖃᕋᔭᕐᑐᖅ? ᓱᖃᑦᑕᕋᔭᕐᑐᖅ ᐅᓪᓗᑯᑦ ᐅᓐᓄᑯᓪᓗ? ᐆᒪᔪᖕᖑᐊᓕᐊᑦ ᐊᑎᖃᕐᑎᕋᔭᕐᑌᑦ? ᐱᐅᓯᖃᕋᔭᕐᖃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑑᑎᖕᖑᐊᖃᑦᑕᓗᓂ ᖃᓄᒐᓛᖅ?

ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᒍ ᐊᓪᓚᓗᒍᓪᓘᓃᑦ ᐆᒪᔪᖕᖑᐊᓭᑦ.

ᐊᑐᕋᑦᓭᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ