ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᓪᓗᕆᐊᖏᑦ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ ᑕᑯᑦᓭᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ, ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᓯᖏᑦᑕ ᑌᔭᐅᒍᓯᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᕿᑐᕐᖓᕋᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑕᕐᕿᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᑏᓯ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔪᖅ. ᑕᑯᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᕕᓂᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐱᕐᓱᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᓐᓄᓕᕐᒪᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᑕᑯᓚᖓᕚ? ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᕿᓂᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ.

ᑭᐳᖕᖓᐅᑎᔪᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑲᕙᕐᑑᑉ ᑭᐳᓐᓂᖓ ᓱᓇ? ᐋᖃ! ᐊᓕᐊᓱᑦᑐᖅ! ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᑭᐴᑎᔪᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓪᓚᕆᑦᑐᑕᖃᖕᖏᒪᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ