‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᑭᐳᖕᖓᐅᑎᔪᑦ

ᑲᕙᕐᑑᑉ ᑭᐳᓐᓂᖓ ᓱᓇ? ᐋᖃ! ᐊᓕᐊᓱᑦᑐᖅ! ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᑭᐴᑎᔪᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓪᓚᕆᑦᑐᑕᖃᖕᖏᒪᑦ!

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ