ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓯᕗᒧᑦ ᐅᑎᒧᓪᓗ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᓯᕗᒧᑦᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᑭᓯᑦᓯᓂᒃᑯᑦᐅᑎᒧᑦᖃᑦᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᓂ.

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᐊᒻᒧᑦ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑖᓐᓇᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓚᖓᔪᖅᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃᐊᒻᒧᑦᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃᑐᓂᔭᐅᒪᔪᒥᒃᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ