ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓂᖅ ᐃᓘᓐᓀᓂ, ᑕᑯᓐᓇᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᐅᑎᒥ ᐸᕐᓀᓚᐅᑲᓪᓗᑎᒃ ᑌᒪ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᓯᓗᑎᒃ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐁᑦᑑᓯᐊᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂ ᐃᓕᑦᓯᕕᖃᕐᓱᓂ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᕝᕕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓅᒡᒍᓯᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᕐᒥᐅᖑᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᑐᓄᑦ, ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓭᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᐅᑫᓐᓇᑐᓂ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐊᑑᑎᔭᐅᔪᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓱᓇᓕᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᒥᒃ, ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ, ᖃᓄᐃᓘᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑌᓕᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᑐᑭᓯᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒉᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᑐᙯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐊᖕᖓᐅᑎ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᑐᑭᓯᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒉᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᑐᙯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ