ᔦᑰᑉ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
61.0
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓱᕈᓯᖅ ᕿᓚᓈᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᖁᓯᐅᒍᓯᖓᒍᑦ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᕈᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᑦᓴᒥᓄᑦ.

ᐃᓄᑐᐃᓐᓈᐱᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᓄᑐᐃᓐᓈᐱᒃ ᑲᒪᒋᑦᓯᐊᕆᐊᓕᐊᐱᒃ ᓲᓱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓛᕐᒪᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓂᒃ. ᐃᖃᓘᔭᕐᑎᓗᒍ ᒪᙯᑦᑎᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᐊᕐᓯᖃᑎᒋᓚᐅᕐᓚᕗᑦ ᓈᓚᒃ.

ᔫᓯᐱ ᐊᐅᓚᓴᕐᑐᖅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᔫᓯᐱᓗ ᐊᑖᑕᖓᓗ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᓯᔫᒃ. ᓱᓇᓃᒃ ᑕᖁᐊᕐᓱᑎᒃ? ᐃᖃᓗᓚᖓᒍᓇᑦᓴᑑᒃ? ᐊᑐᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᖃᐅᔨᓚᖓᕗᑎᑦ!

ᓕᐊ ᒥᕐᖁᓵᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕕᓂᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
4561.0
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓕᐊ ᒥᕐᖁᓵᖅ ᐱᐊᕋᐅᑦᓱᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᑦ ᐃᓅᓯᖓᑕᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖓ

ᓵᓕᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
4561.0
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓵᓕᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᓯᒪᔭᕐᒥᓂᓪᓗ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ