‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᔦᑰᑉ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓ

ᔦᑰᑉ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓ

ᓱᕈᓯᖅ ᕿᓚᓈᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᖁᓯᐅᒍᓯᖓᒍᑦ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᕈᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᑦᓴᒥᓄᑦ.


ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓰᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕘᒻᒥ.

* ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᐅᕋᕐᑎᓗᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᑎᓪᓗᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᕗᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑕᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ