ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ

ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
1.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᒻᒥᐅᖑᓯᒪᔪᓂᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ