‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ

ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᓐᓇᑑᑦᓱᓂ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᓂᕐᕋᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓱᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ