‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᐅᑎᒃ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᑦᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᓕᑕᕐᓯᒍᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᓪᓗ ᐊᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᑕ ᓴᓇᓐᒪᖏᓐᓂᑦ ᐊᑑᑎᔭᖏᓐᓂᓗ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᑎᒍᑦ.

1. ᐅᖄᖃᑎᒌᓐᓂᒃ


ᓯᕗᓪᓕᒥ, ᐃᓕᓭᔨᒃ ᐃᓕᓵᓪᓗ ᐅᖄᖃᑎᒌᒐᔭᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᒥᓂᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖓᓂᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᐱᐅᔫᒐᔭᓕᕐᑐᖅ ᙯᕐᖁᔨᓯᒪᒋᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᓕᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐊᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ.

2. ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ


ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ* ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ, ᐊᐅᓚᔫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯ  ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᓄᐃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᑦᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᑌᔭᐅᒍᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᑕ ᓴᓇᒻᒪᖏᓐᓂᑦ ᐊᑑᑎᔭᖏᓐᓂᓗ.

3. ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ


ᓭᑦᑕᐅᔭᕐᓂᑦ ᐱᖕᖑᐊᒍᑎᒃ ᐊᓕᐊᓇᕐᑎᓯᒐᔭᕐᑐᖅ ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᐅᒃᑲᐅᓕᖓᑎᑦᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᒥᓂᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᕐᙯᑎᑦᓯᒍᑎᓂᑦ ᓭᑦᑕᐅᔭᕐᓂᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᑕᖏᓐᓂᓗ ᐃᓕᓵᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖏᓐᓃᑐᓂᑦ.

* ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓕᓴᐅᑎᒥᑦ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᒻᒨᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᓐᓂᓴᖅ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᒪᕐᐱᖓᑕ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ

* ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᐃᑭᓯᐊᓂ

* ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᐃᑭᓯᐊᓂ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ